Προσωπικά Δεδομένα

Πνευματικά Δικαιώματα


Το συνολικό περιεχόμενο αυτού του Διαδικτυακού Τόπου προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης  ή τρίτων. Τα περιεχόμενα αυτού του Διαδικτυακού Τόπου δεν μπορούν να αντιγραφούν, παρά μόνον για μη εμπορική προσωπική χρήση, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης , και συνεπώς δεν μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο. Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάστε μέσω του διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτού του Διαδικτυακού Τόπου με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα του Διαδικτυακού μας Τόπου, δίχως τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Επιχείρησης. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτόν τον Διαδικτυακό Τόπο δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της Επιχείρησης ή τρίτων.


Η επιχείρηση μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις/νομικές βάσεις: i) επειδή έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας (π.χ. όταν ζητάτε να εγγραφείτε στο newsletter μας), ii) επειδή η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (π.χ. όταν αγοράζετε προϊόντα μέσω του Ιστότοπου), iii) επειδή η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι υποχρεωτική βάσει νόμου (π.χ. συμμόρφωση με φορολογική υποχρέωση) και/ή iv) επειδή έχουμε έννομο συμφέρον  να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. υπεράσπιση δικαιωμάτων ενώπιον δικαστηρίων και αρχών).

 

Ειδικότερα, η επιχείρηση μας επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) Για να ανταποκριθεί σε αιτήματά σας και να σας παρέχει τις υπηρεσίες που της έχετε ζητήσει (π.χ. δημιουργία λογαριασμού στον Ιστότοπό της, αποστολή password σε περίπτωση που το ξεχάσετε, εγγραφή στη λίστα αποδεκτών του newsletter της και διαγραφή σας από αυτή, παροχή πληροφοριών για ένα προϊόν).

β) Για τη διαχείριση της μεταξύ μας συναλλαγής (π.χ. διαχείριση παραγγελίας που πραγματοποιείτε μέσω του Ιστότοπου, ενημέρωσή σας για το υπάρχον απόθεμα, ενημέρωσή σας για τα στάδια διεκπεραίωσης της παραγγελίας σας, μεταφορά και παράδοση των αγαθών σας, έκδοση σχετικών παραστατικών).

γ) Για σκοπούς marketing, διαφήμισης και εν γένει προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της Επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής εμπορικών ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων, εφόσον έχετε συγκατατεθεί στη λήψη τέτοιας επικοινωνίας.

δ) Για την εκπόνηση ερευνών αγοράς/ικανοποίησης πελατών, προκειμένου να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε το επίπεδο των υπηρεσιών που σας παρέχουμε και την εμπειρία σας στον Ιστότοπο, εφόσον έχετε συγκατατεθεί στη συμμετοχή σε τέτοιου είδους έρευνες.

ε) Για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, όπου αυτό είναι εφικτό, και προσωποποιημένης ενημέρωσης, βάσει των αναγκών και προτιμήσεών σας (μέσω κατάρτισης προφίλ), εφόσον έχετε συγκατατεθεί στην ανάλυση της καταναλωτικής σας συμπεριφοράς με αυτοματοποιημένες μεθόδους (κατάρτιση προφίλ).

στ) Για τη συμμόρφωση με νόμους οι οποίοι επιβάλλουν στην Επιχείρηση την επεξεργασία ορισμένων κατηγοριών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων κανονισμών για διαγωνισμούς, κληρώσεις, καθώς και φορολογικές ή τελωνειακές διατάξεις.

ζ) Για να εντοπίσουμε ή να αποτρέψουμε οποιαδήποτε κακή χρήση του Ιστότοπου ή τυχόν απατηλές δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσω αυτού, να διερευνήσουμε παραβίαση νόμου, κανόνα ή κανονισμού, καθώς και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και την ασφάλειά μας, καθώς και αυτή των  χρηστών ή τρίτων. 

 

Η Επιχείρηση μας δεν πωλεί, ανταλλάσει, ενοικιάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να έχουν, κατά περίπτωση:

α) Προσηκόντως διορισμένοι εξωτερικοί συνεργάτες της Επιχείρησης που ενεργούν για λογαριασμό της ως εκτελούντες την επεξεργασία και τη συνδράμουν στη λειτουργία του Ιστότοπου και στην παροχή υπηρεσιών προς το κοινό (πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, υποστήριξης συστημάτων ΙΤ, πάροχοι υπηρεσιών αποστολής newsletters, εταιρείες εκπόνησης ερευνών αγοράς, εταιρείες (ταχυ)μεταφοράς ή ομαδικής αποστολής προϊόντων).

β) Επιλεγμένα πρόσωπα τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Επιχείρηση να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του Ιστότοπου και δεσμεύονται από υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας (π.χ. προσωπικό της Επιχείρησης).

γ) Προμηθευτές της Επιχείρησης, οι οποίοι μας συνδράμουν στην εκτέλεση και/ή παράδοση παραγγελιών.

δ) Πάροχοι πληρωμών/τράπεζες (κατά την εκτέλεση πληρωμής από τον χρήστη μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας).

ε) Δημόσιες αρχές, φορείς, υπηρεσίες, περιλαμβανομένων φορολογικών αρχών, εφόσον αυτό απαιτείται σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο.

στ) Σε περίπτωση που η Επιχείρηση μας υποστεί επιχειρηματική αλλαγή, τα δεδομένα σας ενδέχεται να μεταβιβαστούν. Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση μας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να σας ενημερώσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο για την αλλαγή στον έλεγχο των προσωπικών σας δεδομένων, δίνοντάς σας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος διαγραφής αυτών.